Informationer / Vedtægter

 Vedtægter for Grundejerforeningen Bjørnkær  

 

§1

Grundejerforeningen Bjørnkær er stiftet til varetagelse af de fælles interesser indenfor de 35 selvstændigt matrikulerede parceller samt de tilhørende fællespladser og veje, der er beliggende indenfor området. Stiftelsen er baseret på samtlige ejendomme

 

§2

Medlemskab af grundejerforeningen er tvunget for enhver ejer af de indenfor området beliggende 35 parceller.

 

§3

Formålet er at administrere de fælles interesser, såsom parkeringspladser, veje og beplantning på fællesarealerne. Påtaleberettiget med hensyn til overholdelse af bestemmelserne, er alene Århus Kommune, for så vidt angår bestemmelserne berørende kommunen og grundejerforeningens bestyrelse for de øvrige bestemmelser.

 

§4

Som kontingent til grundejerforeningens administration, betales årligt, af hvert medlem (parcel), det beløb, som bliver vedtaget på generalforsamlingen for det år, som kontingentet dækker.

 

§5

General forsamlingen afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned, på det, af bestyrelsen eller forrige generalforsamling, fastsatte sted. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med 1 måneds varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem (parcel). Denne meddelelse skal foruden tid og sted, indeholde generalforsamlingens dagsorden.

 

§6

På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde med sin ægtefælle/samlever. Stemmeret på generalforsamlingen, har ethvert medlem af grundejerforeningen. (én stemme pr. parcel).

 

§7

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. regnskabet fremlægges til godkendelse
 4. valg af formand
 5. valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
 6. valg af 1. og 2. suppleanter
 7. valg af revisor og revisor suppleant
 8. fastsættelse af årligt medlemskontingent
 9. behandling af indkomne forslag
 10. Eventuelt.

Alle valg sker ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte stemmeberettigede.

 

§8

Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 14 dage før generalforsamlingen, indleveres skriftligt til bestyrelsen. Forslagsstilleren kan efter eget ønske forblive anonym for generalforsamlingen.

§9

På generalforsamlingen vælges ved simpel stemmeflerhed en dirigent, som leder forhandlinger og drager omsorg for, at generalforsamlingens protokol føres og underskrives af dirigenten for generalforsamlingens bestyrelse.

 

§10

Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske når forslaget er;

 1. er formuleret og opført på dagsordenen
 2. vedtaget med 2/3 stemmeflerhed (fremmødte eller ved fuldmagt)

 

§11

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelse, en generalforsamling eller mindst 12 medlemmer skriftligt forlanger det, med opgivelse af forhandlingsemne.

 

§12

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen, som beskrevet under §7 – ulige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Lige årstal 3, herunder formanden. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer, en næstformand, en kasserer og en sekretær og fordeler i øvrigt forretningerne imellem sig. Kasseren lønnes årligt med 1000kr udover kontingent og vejfond

 
§12a
Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen samt et bestyrelsesmedlem. Nordea tilsendes årligt kopi af underskrevet regnskab, budget og referat fra generalforsamlingen, i lånets løbetid.
 
§12b

For grunderforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til fordelingsantal.

§13

Alle spørgsmål indenfor bestyrelsen afgøres med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, med mindre mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Intet medlem af bestyrelsen må stemme i forhold, som vedrører hans ejendom eller person.

 

§14

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, som underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Møde i bestyrelsen holdes mindst 2 gange årligt.

 

§15

Kasseren fører regnskabet. Kassebeholdningen indsættes i bank eller sparekasse, således, at der kun kan trækkes på kontoen af kasseren i forbindelse med et medlem af bestyrelsen. Kasseren må max. have en kassebeholdning svarende til 5 gange det enkelte medlemskontingent for det pågældende år.

 

§16

Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Udkast til driftsregnskab og status forelægges bestyrelsen til forhandling i et bestyrelsesmøde efter afslutning af regnskabsåret, og herefter overgives det til revisoren, som afslutter revisionen. Regnskabet sender herefter ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§17

Fællesarealernes beplantning skal stedse vedligeholdes på en sådan måde, at de er til pryd for omgivelserne. Parcellers skal vedligeholdes på en sådan måde, at de ikke er til mispryd for omgivelserne. Hække der støder op til fortov eller vej, skal være i en sådan stand, at de ikke generer forbipasserende. Fortov og vej skal jævnligt renholdes og om vinteren om fornødent gruses.

Fortove skal være ryddet for sne inden kl. 9.00

 

 

§18

Bestyrelsen kan ansætte medhjælp til vedligeholdelse af de i §17 anførte fællesarealer.

 

§18a

Der oprettes en vejfond for området. Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde nærmere regler for denne fond. Kontingentet hertil, fastsættes til den ordinære generalforsamlingen i grundejerforeningen.

 

§18b

Alle medlemmer betaler årligt til vejfonden. Beløbet fastsættes på generalforsamlingen. Vejfonden står for reperatioin af huller, fejning, udskiftning af kantsted, fliser og rensning af regnvandsbrønde.
Snerydning og saltning af kørebanen betales af grundejerforeningen.

 

§19

Al unødvendig knallert- og motorstøj på området er strengt forbudt.

 

§20

Al færdsel i området skal ske med forsigtighed. Farten må under ingen omstændigheder overstige 30km/t.

Overtrædelse kan i gentagne tilfælde medføre indberetning (af bestyrelsen) til politiet. Beboernes motorkøretøjer må ikke parkeres på vej eller fortov, men henvises til fælles parkeringsplads. Campingvogne skal parkeres på egen grund. Regelmæssig parkering af motorkøretøjer over 3500kg i totalvægt, må ikke finde sted på området.

 

§21

I tilfælde af tvist vedrørende foreningsanliggender mellem bestyrelsen og medlemmerne, eller mellem medlemmerne indbyrdes, afgøres sagen, bortset fra tilfælde, hvor generalforsamlingen eller bestyrelsen er udstyret med myndighed til at træffe afgørelsen, af en voldgiftsret, der består af 2 personer, af hvilke hver af de tvistede parter vælger en. Hvis den ene part nægter eller undlader inden 8 dage at vælge voldgiftsmand, vælges denne af bestyrelsen. Kan de 2 voldgiftmænd ikke blive enige, anmodes Århus kommune om at vælge opmand, og den samlede voldgiftsret afgør sagen på grundlag af de processuelle regler, som den herfor vil anvende.

 

§22

Grundejerforeningen bemyndiges til at lade vedtægterne tinglyse på ejendomme under grundejerforeningen. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 16. november 2006 og på den ekstraordinære generalforsamling d. 5. december 2006.

 
Grundejerforeningen Bjørnkærvej | CVR: 34786186 | Bjørnkærvej 27, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: +4542319880