Informationer / referater generalforsamlinger
General forsamling d. 28.05.21

1 - Valg af dirigent: Erik modtager genvalg.
2 - Formandens beretninger: Opfordring til at parkering på vejen foregår i højreside. Der arbejdes på velkomstbrev til vejens nye beboer. Opfordring til at holde hæk og ukrudt ved fortorvet.
3 - Gennemgang af regnskab. Regnskabet godkendes.
4 - Nils fortsætter endnu et år som formand.
5 - Brian og Jeppe modtager genvalg.
6 - Valg af 1 suppleant: Kim. 2 suppleant: Maria
7 - Valg af revisor: Erik modtager genvalg. Valg af 2 anden suppleant: Landy
8 - Kontingenter fortsætter uændret.
9 - Indkomne forslag: Ingen.
10 - Evt.: Hjertestarter på vejen, evt. på skuret. Koster ca. 15.000 kr. i indkøb, med årlig service omkring 1200 kr. Der undersøges om den kan finansieres via sponsorer, evt. TrygFonden ?
Teltudlejning skal måske stoppes, men at det kan være frit for beboerne at låne det. Tages op næste år.
11 - Valg af festudvalg: Nils, Maria, Ann, Marianne.
Grundejerforeningen Bjørnkærvej

Referat generalforsamling d. 8. marts 2018
 

1. valg af dirigent – Valget faldt på Erik Vinther/26, som konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt
 
2. Formandens beretning
- nabohjælp - huske at melde ændringer at tlf/mail til Jane i nummer 32, så listerne er opdaterede
- I foråret gennemgik vi vejen, og fandt fliser knækket og nogle sunket, men vi venter med udbedring.
- Opfordring er til alle – Husk at komme ud på den anden side af hækken og medbring kost og hakkejern.
- tak til festudvalget for fastelavnsfest i 2017 og vejfest.
- trekanten er altid holdt pænt, så det er en fornøjelse at dreje ned ad Bjørnkærvej
 
Og så en tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.
 
3. Regnskabet for både grundejer forening og vejfond blev fremlagt til godkendelse.
Begge regnskaber blev godkendt uden kommentarer.

4. Valg af formand
Jane nummer 32, er valgt ind som formand.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Nils Thøger er valgt ind
Hanne blev genvalgt

6. Valg af suppleanter
1. suppleant Jeppe/20
2. suppleant Anders/1

7. Valg af revisor
Erik Vinther/26
1. suppleant Knud/29

8. Fastsættelse af kontingent.
Fortsætter uændret - 500kr til grundejerforening og 500kr til vejfind – Det blev vedtaget.

9. Ingen indkomne forslag.

10. Evt:
- Bestyrelsen går videre med ideen om en container til telt, samt indkøb af borde og stole
- snak omkring ændring af dagen for generalforsamlingen end fredag – gerne en hverdag fremadrettet.

11. Valg til festudvalg –Dennis/9, Maria/20 samt Marianne/37
 
Grundejerforeningen Bjørnkærvej | CVR: 34786186 | Bjørnkærvej 27, 8471 Sabro - Danmark | Tlf.: +4542319880